حروف اختصاری آزمایشات

اشتراک گذاری پست

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
FBSقند خون ناشتا
MCHCغلظت متوسط هموگلوبین
WBCشمارش گلبول های سفید
RBCشمارش گلبول های قرمز
HBهموگلوبین
HCهماتوکریت(درصد گلبول های قرمز در خون)
HCVحجم متوسط گلبول های قرمز
HCHمقدار متوسط هموگلوبین در گلبول های قرمز
R.D.Wضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز
PLTشمارش پلاکت ها
PTEدرصد پلاکت ها
MPVحجم متوسط پلاکت ها
MCHوزن متوسط هموگلوبین
MCVحجم متوسط هموگلوبین
M/Eنسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز
RDWپهنای گلبول قرمز در منحنی
UAتجزیه کامل ادرار(PH،رنگ،بو،توده های متراکم)
TGتری گلیسیرید(چربی که باعث رسوب در رگ ها و عروق می شود)
HCGتست حاملگی

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

نمایش پست های بیشتر

حروف اختصاری آزمایشات

FBS قند خون ناشتا MCHC غلظت متوسط هموگلوبین WBC شمارش گلبول های سفید RBC شمارش گلبول های قرمز HB هموگلوبین HC هماتوکریت(درصد گلبول های قرمز

بیماری های کلیه

– آسیب حاد کلیه (AKI): وقفه ناگهانی در کارکرد کلیه را نارسایی حاد کلیه یا آسیب کلیه می گویند. عواملی نظیر خونریزی شدید، کم آبی

تمامی حقوق وبسایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد می باشد©