بخش های آزمایشگاه

پذیرش نمونه گیری بیوشیمی
میکروب شناسی سرولوژی هماتولوژی
اسپرموگرام ایمونولوژی و هورمون شناسی سیتولوژی (پاپ اسمیر)
کنترل کیفی و نظارت مسئولین فنی آزمایشات متفرقه  

  آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد

Mehrad pathobiology lab