ساعات کاری

◄ پذیرش و نمونه گیری
◄ جوابدهی حضوری
- شنبه تا چهارشنبه : ساعت 7:30 الی 20:30
- شنبه تا چهارشنبه : ساعت 7:30 الی 20:30
- پنج شنبه ها : ساعت 7:30 الی 19:00
- پنج شنبه ها : ساعت 7:30 الی 19:00
* بر طبق زمان و روز مندرج در برگه جواب

  آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد

Mehrad pathobiology lab