نظرسنجی

آیا برای انجام آزمایش همیشه به آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد مراجعه می نمایید؟
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:

طرز برخورد پرسنل پذیرش را چگونه ارزیابی می نمایید؟
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:

طرز برخورد پرسنل نمونه گیری را چگونه ارزیابی می نمایید؟
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:

کیفیت کار پرسنل نمونه گیری را چگونه ارزیابی می نمایید؟
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:

امکانات رفاهی لابی آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می نمایید؟
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:

امکانات بهداشتی آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می نمایید؟
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:

  آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد

Mehrad pathobiology lab