مصرف آب مانعی ندارد

-از مصرف زياد غذاهاي پروتئيني و چربي و قند قبل از شروع ناشتائي پرهيز كنيد -در مورد داروهاي مصرفي با پزشك خود يا ازمايشگاه تماس بگيريد

آزمایشهای متفرقه

این آزمایشها شامل  ، توبرکولین تست ، بررسی ضایعات از نظر قارچ و … می باشد.