مسئول فنی : دکتر فاطمه سرمدی
متخصص آسیب شناسی تشخیصی و بالینی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد

انجام کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی

" وقتی می توان بهترین بود، خوب بودن کافی نیست "

اراک، خ شهید بهشتی، چهار راه هلال احمر، ساختمان غدیر

لیست آزمایشات

ردیفنام آزمایشنام اختصارینمونه مورد نیازپیش نیاز آزمایش
1شمارش سلول های خونCBCخون تامبدون پیش نیاز
2شمارش رتیکولسیت هاReticخون تامبدون پیش نیاز
3تعیین گروه خونBGRHخون تامبدون پیش نیاز
4فاکتور انعقادیPTخون تاممطلع کردن پزشک در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد
5آزمایشات انعقادیPTTخون تامبدون پیش نیاز
6سدیمانتاسیون گلبول قرمزESRخون تامبدون پیش نیاز
7لام خون محیطیPBSخون مویرگی-نوک انگشتبدون پیش نیاز
8زمان انعقاد خونBTخون مویرگی-لاله گوشبدون پیش نیاز
9زمان خونریزیCTخون تامبدون پیش نیاز
10بررسی آزمایشگاهی مدفوعS/Eمدفوعبدون پیش نیاز
11بررسی باکتری بیماری زا در مدفوعS/Cمدفوعبدون پیش نیاز
12وجود خون در مدفوعOBمدفوعرژیم غذایی و دارویی
13آنالیز ادرارU/Aادراربدون پیش نیاز
14کشت ادرارU/Cادرارادرار صبحگاهی با رعایت شرایط استریل
15مایع منیSemenمایع منی3-5 روز عدم نزدیکی و انزال-عدم مصرف دارو-نداشتن تب
16پروتئن کامل سرمTotal.prخون تامبدون پیش نیاز
17آلبومینAlbuminخون تامبدون پیش نیاز
18کراتین فسفوکینازCPKخون تامبدون پیش نیاز
19لاکنات دهیدروژنازLDHخون تامبدون پیش نیاز
20ارزیابی طولانی مدت قند خون با هموگلوبینHb A1Cخون تامبدون پیش نیاز
21اندازه گیری کراتین ادرارCrادرارجمع آوری ادرار 24 ساعته
22اندازه گیری پروتئین ادرارPrادرارجمع آوری ادرار 24 ساعته
23اندازه گیری اسید اوریک ادرارU.acidادرارجمع آوری ادرار 24 ساعته
24اندازه گیری سدیم ادرارNaادرارجمع آوری ادرار 24 ساعته
25اندازه گیری پتاسیم ادرارKادرارجمع آوری ادرار 24 ساعته
26قند خون ناشتاFBSخون تام8 ساعت ناشتایی-هماهنگی با پزشک در صورت مصرف دارو
27اندازه گیری آنزیم های کبدی(AST)SGOTخون تامبدون پیش نیاز
28اندازه گیری آنزیم های کبدی(ALT)SGOTخون تامبدون پیش نیاز
29اندازه گیری آنزیم های کبدیALKخون تامترجیحاً 8 ساعت ناشتایی
30اسید اوریکUric acidخون وریدی بازوترجیحاً 8 ساعت ناشتایی صبح
31قند 2 ساعته بعد از صبحانه2hppخون تاممصرف دارو
32قند 4 ساعته بعد از ناهارBS 4pmخون تاممصرف دارو
33قند 6 ساعته بعد از ناهارBS 6pmخون تاممصرف دارو
34تست تحمل گلوکز-75 گرمGTTخون تامعدم مصرف دارو و غذا بجز آب در طی انجام آزمایش
35تست تحمل گلوکز-50 گرمGCTخون تامبدون پیش نیاز
36اوره خونUreaخون تامبدون پیش نیاز
37کراتین خونCrخون تامبدون پیش نیاز
38تری گلیسیریدTGخون تام12-14 ساعت ناشتایی
39کلسترولCholesterolخون تام8-12 ساعت ناشتایی
40کلسترول خوبHDLخون تام8-12 ساعت ناشتایی
41کلسترول بدLDLخون تام8-12 ساعت ناشتایی
42اندازه گیری سدیم خونNaخون تامبدون پیش نیاز
43اندازه گیری پتاسیم خونKخون تامبدون پیش نیاز
44اندازه گیری کلسیم خونCaخون تامترجیحاً 6 الی 8 ساعت ناشتایی
45اندازه گیری فسفر خونPخون تامترجیحاً 6 الی 8 ساعت ناشتایی
46اندازه گیری آهن خونFeخون تام8-10 ساعت ناشتایی-نمونه صبحگاهی-3 روز قطع مصرف دارو
47اندازه گیری ظرفیت اتصال آهنT.I.B.Cخون تام8-10 ساعت ناشتایی-نمونه صبحگاهی-3 روز قطع مصرف دارو
48بیلی روبین مستقیمBili Dخون تامبدون پیش نیاز
49بیلی روبین کلBili Tخون تامبدون پیش نیاز
50کومبس مستقیمDirect Coombsخون تامبدون پیش نیاز
51کومبس غیرمستقیمIndir – coombsخون تامبدون پیش نیاز
52پروتئین واکنشگرا CCRPخون تامبدون پیش نیاز
53فاکتور روماتوئیدRFخون تامبدون پیش نیاز
54تب مالت2MEخون تامبدون پیش نیاز
55کومبس رایتCoombs-Wrightخون تامبدون پیش نیاز
56ویدال سرولوژی بیماری حصبه و شبه حصبهWidalخون تامبدون پیش نیاز
57سرولوژی تیتر تشخیص تب روماتیسمی و گلومرولونفریت حادASOخون تامبدون پیش نیاز
58باکتری ترپونماپالیدوم-سیفلیسVRDLخون تامبدون پیش نیاز
59پروستاتPSAخون تامعدم معاینه مقعدی حداقل 5 ساعت قبل از آزمایش
60سرخجهRub IgGخون تامبدون پیش نیاز
61سرخجهRub IgMخون تامبدون پیش نیاز
62آزمایش تست باکتری معدهH.P IgGخون تامبدون پیش نیاز
63ایدزHIVخون تامبدون پیش نیاز
64رایتWrightنمونه خون وریدیبدون پیش نیاز
65هپاتیتHBS Agخون تامبدون پیش نیاز
66آنتی بادی هپاتیتHBS Abخون تامبدون پیش نیاز
67ویتامین DVit D3(1.25)خون تامقطع مصرف دارو تا 3 روز
68میکروآلبومینMicro Albادراربدون پیش نیاز
69اندازه گیری تیتر هورمون بتا-بارداریBeta titreخون تامبدون پیش نیاز
70اندازه گیری هورمون بتا-بارداریBeta H.C.Gخون تامبدون پیش نیاز
71اندازه گیری ذخیره آهنFerritinخون تامبدون پیش نیاز
72تیروئیدT3خون تامترجیحاً 4 الی 6 ساعت ناشتایی-قطع مصرف دارو
73تیروئیدT4خون تامترجیحاً 4 الی 6 ساعت ناشتایی-قطع مصرف دارو
75تست سرطان دهانه رحم-پاپ اسمیرLBCترشحات واژنبا نظر پزشک
76شناسایی اختلالات عملی و تغییرات ساختاری بافت هاپاتولوژیانتقال نمونه برداشته شده به آزمایشگاهبدون پیش نیاز
77بررسی عفونت و سلول های بدخیم-ترشحات نوک سینهاستحمام-عدم تحریک سینه
78بررسی سلول های بدخیمسیتولوژی ادرارادراردفع نمونه اول ادرار صبحگاهی و گرفتن نمونه دوم ادرار صبحگاهی-مصرف آب فراوان-نمونه گیری
79هورمون فولیکولFSHخون تامبدون پیش نیاز
80زمان تخمک گذاریLHخون تامبدون پیش نیاز
81پرولاکتینPRLنمونه خون وریدیگرفتن نمونه حداکثر 3 الی 4 ساعت پس از خواب شامگاهی-پرهیز از نزدیکی و تحریکات جنسی
82لیستریاListeria IgGخون تامبدون پیش نیاز
83لیستریاListeria IgMخون تامبدون پیش نیاز
74تیروئیدTSHخون تامترجیحاً 4 الی 6 ساعت ناشتایی-قطع مصرف دارو
84اسهال مزمن(سوء جذب)TTG (IgA)خون تامبدون پیش نیاز
85اسهال مزمن(سوء جذب)TTG (IgG)خون تامبدون پیش نیاز
86هورمون رشدقبل تزریقخون تامنمونه صبحگاهی-8صبح-قبل از تزریق دارو
87هورمون رشدبعد تزریقخون تامنمونه صبحگاهی-8صبح-2 ساعت بعد از تزریق دارو
88آنتی بادی IgG تبخالHSV IgGخون تامبدون پیش نیاز
89آنتی بادی IgM تبخالHSV IgMخون تامبدون پیش نیاز
90آنتی بادی-تشخیص سندرم آنتی فسفولپیدAnti phospholipidخون تامبدون پیش نیاز
91آنتی بادی ضد کاردیولیپینACAخون تامبدون پیش نیاز
92بروسلا-تب مالتBrucellaخون تامبدون پیش نیاز
93آنتی ژن هپاتیت BHBe Agخون تامبدون پیش نیاز
94آنتی بادی هپاتیت BHBe Abخون تامبدون پیش نیاز
95هپاتیت AHAVخون تامبدون پیش نیاز
96بیماری ژنتیکی بتا تالاسمیHb A2خون تامبدون پیش نیاز
97ویروس واریسلا زوسترV.Z.Vخون تامبدون پیش نیاز
98آنتی تیروگلوبولینAnti-Tgخون تامبدون پیش نیاز
99تیروگلوبولینTgخون تامبدون پیش نیاز
100آلرژیIgEخون تامبدون پیش نیاز
101آنتی بادی هاIgG-IgA-IgMخون تامبدون پیش نیاز
102هلیکوباکتر مدفوعH.P Stoolمدفوعبدون پیش نیاز
103تشخیص کرم سنجاقیاسکاچ تستمدفوعنمونه صبحگاهی
104منیزیمMgخون تامبدون پیش نیاز
105زینکZnخون تامبدون پیش نیاز
106لیتیمLiخون تامبدون پیش نیاز
107بررسی انواع هموگلوبینهموگلوبین الکتروفورزخون تامبدون پیش نیاز
108هورمون آنتی مولرینAMHخون تامبدون پیش نیاز
109هورمون آدرنوکورتیکوتروپیکACTHخون تامبدون پیش نیاز
110ویروس اپشتین بارEBVخون تامبدون پیش نیاز
111هورمون مردانه آزادFree Testخون تامبدون پیش نیاز
112آلفا فیتو پروتئینAFPخون تامبدون پیش نیاز
113هپاتیت CHCVخون تامبدون پیش نیاز
114آنتی ژن اختصاصی پروستات آزادFree PSAخون تامعدم معاینه مقعدی حداقل 5 ساعت قبل از آزمایش
115آنتی بادی پروتئینیANAخون تامبدون پیش نیاز
116آنتی بادی ضد DNAAnti DNAخون تامبدون پیش نیاز
117هورمون پاراتیروئیدPTHخون تامبدون پیش نیاز
118آرتریت روماتوئیدAnti ccpخون تامبدون پیش نیاز
119آنتی بادی IgG توکسوپلاسماTOXO IgGخون تامبدون پیش نیاز
120آنتی بادی IgM توکسوپلاسماTOXO IgMخون تامبدون پیش نیاز
121آنتی بادی هپاتیت BHBC Abخون تامبدون پیش نیاز
122هلیکوباکترH.P IgMخون تامبدون پیش نیاز
123هلیکوباکترH.P IgAخون تامبدون پیش نیاز
124آنتی بادی CMVCMV IgGخون تامبدون پیش نیاز
126تست کمپلمان CH50CH50خون تامبدون پیش نیاز
127آنتی ژن سرطانی 3-15CA 15-3خون تامبدون پیش نیاز
128آنتی ژن سرطانی 125CA 125خون تامبدون پیش نیاز
125آنتی بادی CMVCMV IgMخون تامبدون پیش نیاز
129آنتی بادی پراکسیداز ضد تیروئیدAnti TPOخون تامبدون پیش نیاز
130سیستم کمپلمانC3-C4خون تامبدون پیش نیاز
131آنتی ژن سرطانی 9-19CA 19-9خون تامبدون پیش نیاز
132تعیین سطح DHEAS در خونDHEAخون تامبدون پیش نیاز
133هیدروکسی پروژسترون 1717-OH progestronخون تامبدون پیش نیاز
134پروژسترونprogestronخون تامبدون پیش نیاز
135استریولEstriolخون تامبدون پیش نیاز
136استرادیول یا استروژنEstradiol-Estrogenخون تامبدون پیش نیاز
137برداشت تری یدوتیرونینT3 UPخون تامبدون پیش نیاز
138هورمون تیروئیدFree T3خون تامبدون پیش نیاز
139هورمون تیروکسینFree T4خون تامبدون پیش نیاز
140تستسترونTestosteroneخون تامبدون پیش نیاز
141سایر تومور مارکرها-خون تامبدون پیش نیاز
142سایر هورمون ها-خون تامبدون پیش نیاز
143تست های غربالگری-خون تام2 ساعت ناشتایی همراه با سونوگرافی NT
144سل فری NIPT-DNACell Free DNAخون تامحتماً صبحانه میل شود-مصرف آب فراوان

اشتراک گذاری پست :

نمایش پست های بیشتر :